Eğitim Programımız

EGİTİM ANLAYIŞIMIZ:
Oluşturduğumuz program çocukların yaparak yasayarak zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini; motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişim alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini kazanmalarını ve ilkokula ve hayata hazırlanmalarını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. 
Eğitim planlarında oklumuz, 21. yüzyılın gereksinim duyduğu bireyi yetiştirmek, ulusal özellik ve gereksinimleri karşılamak amacıyla çoklu zeka kuramı ve oyun temelli öğrenme yöntemini benimsemiştir. Bunun yanında eğitim uygulamalarımızda ,dünya üzerinde kabul görmüş (montessori, waldorf, reggia emila gibi) farklı öğrenme kuram ve modellerindeki çocuk merkezli uygulamaların iyi yönlerinden yararlanarak sentezlenmiş etkinlik planlarımız oluştururuz. 

Sanat ,müzik, matematik ,fen ,oyun,  drama, okuma yazmaya hazırlık etkinliklerini çocukların çok yönlü gelişimini sağlamak adına bütünleştirilmiş olarak uygularken temellerini her zaman çoklu zeka kuramı ve oyun temelli öğrenmeye dayandırırız.

 

ÇOKLU ZEKA KURAMI :

“Her kozalak, tohumunu içinde taşır…”
Geleneksel eğitim sistemleri çocukların tek bir yetenek alanına odaklanır. geleneksel eğitim sisteminde sayısal becerisi üst düzey olan çocuklar başarılı olarak kabul edilir. Ancak Kozalak, çocukların tek bir yetenek alanına odaklanmak yerine çocukların bir bütün olarak değerlendirilmeleri gerektiğine inanır. Sayısal becerisi kadar sanat becerisine, fiziksel yeteneklerine, içsel zekasına, sosyal becerilerine ve  ritmik becerilerine de önem verir. 
Çocukların daha baskın beceri alanları vardır. Bu beceri alanları erken çocukluk döneminde keşfedilirse gelecek dönemde bu beceri alanlarında maksimum potansiyele ulaşmaları mümkün olabilir. Bunun için bütünsel bir anlayış ile çocuklarımızın beceri alanlarını keşfediyoruz. Çocuğumuzu kendisine, ailesine tanıtıyoruz.

Harvard Üniversitesi’nde bilimsel çalışmalar yapan Amerikan psikolog Howard Gardner tarafından öne sürülen dünyaca ünlü “Çoklu Zeka Kuramı” yaklaşımında insan zekâsı 8 alt kategoriye ayırmıştır.  Logomuzda yer alan her bir renk bir beceri alanını simgelemektedir.

 

 

Görsel-Uzamsal Zekâ
Görsellikle (görme ve zihinde canlandırma) ilgili olan zekâ türüdür. Sanatçılarda bu zekâ belirgindir. 
Bu zeka alanı gelişimi ile geleceğin ressam, fotoğrafçı, mühendis, mimar, tasarımcı, görsel sanatçı, rehberlerin temelini oluşturmak için ;çeşitli sanatsal tekniklerin ve artık materyallerin kullanıldığı kolaj ve üç boyutlu çalışmalar, bir sanatçının atölyesi ziyaret, müze veya galeriye gezileri, çocukların yaratıcılıklarını  ve hayal gücünü kullanarak problem çözmelerini sağlayacak , kendilerini ifade ederek iletişim becerilerini geliştirmesine olanak tanıyacak etkinlikler tasarlarız. 


Kinestetik-Bedensel Zekâ
Zihinsel ve bedensel uyumla ilgili olan zekâ türüdür. Sporcularda belirgin olan zekâ türüdür. Bu zeka alanı gelişimi ile geleceğin   sporcu, dansçı, oyuncu, sanatçı, heykeltıraşının temelini oluşturmak için ;dans edecekleri, bilimsel bir süreci fiziksel olarak canlandıracakları, kilden bir figürler oluşturacakları  etkinliklerle çocukların temel hareket becerileri, beden farkındalığı ,motor yeterliliği (güç, koordinasyon, hız, çabukluk) ve fiziksel yeterliliklerini (esneklik, kuvvet, dayanıklılık) geliştirecek etkinlikler tasarlarız.

Müziksel Zekâ
Doğadaki seslere ve müziğe karşı duyarlılığın yüksek olmasıyla ilgili olan bir zekâ türüdür. Müzisyenlerin sahip olduğu zekâ türüdür.  
 Bu zeka alanı gelişimi ile geleceğin yorumcu ,besteci,müzik eleştirmeni,müzisyen,orkestra şefinin temelini oluşturmak için ses ve müzik dinleme ve ayırt etme çalışmaları, ritim çalışmaları, nefes ve ses çalışmaları, şarkı söyleme, beste yapma ,çalgı çalma, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü oluşturma etkinlikleri tasarlarız.

Sözel Zekâ

Dil becerileriyle ilgili olan bir zekâ türüdür. İnsanın, zihnindeki düşünceleri sözcüklerle ifade edebilme; sözcüklerle anlatılanları da zihninde anlamlandırabilme becerileriyle ilgilidir. Sözel zekâsı iyi olan kişilerin olayları kompoze etme, hitap ve sözlü-yazılı sunum konusundaki yetenekleri belirgindir. 

Bu zeka alanı gelişimi ile geleceğin yazar ,şair, edebiyatçı ,dil bilimci, hukukçu, siyasetçilerinin temelini oluşturmak için  ; hikaye oluşturma etkinlikleri , Legolarla  kendi senaryolarını oluşturup çizgi film yapma çalışmaları , etkileşimli ve paylaşımlı okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, dramatizasyon (canlandırma), öykü tamamlama öyküyü tekrar anlatma etkinlikleri tasarlarız.
İçsel Zekâ
Kişinin kendini iyi tanıma ve bunu faydaya dönüştürme becerisiyle ilgilidir. Bu zekâ türünü önemli kılan, beceri-hedef uyumudur. Yani, içsel zekâsı gelişmiş kişiler, neler yapabilecekleri konusunda neredeyse kusursuz bir öngörüye sahiptirler. Dolayısıyla, başladıkları işte başarılı sonuçlar elde etme olasılıkları yüksektir. 
Bu zeka alanı gelişimi ile geleceğin yazar, ressam, sanatçı, sosyal hizmet uzmanı, iş adamının temelini oluşturmak için; çocuğun  ilgisini çeken konularda koleksiyonlar yapıp bunu arkadaşlarıyla paylaşım günü ile paylaşacağı , kendi hazırladığı bilgilerle/ yaptığı resimlerle oluşturacağı kitaplar, kendi yaşantıları  ile belirlenen etkinlik  konusu arasında bağlantılar kurmalarını gerektiren  etkinlikler tasarlarız.  

Sosyal Zekâ
Bireysel veya toplumsal davranışları iyi analiz etme, iyi iletişim kurma becerileriyle ilgilidir. Sosyal zekâsı gelişmiş olan kişiler, karşısındaki insanın duygularını anlama ve hatta yönetme konusunda başarılıdırlar. Topluluklara hitap eden siyasetçi, eğitmen ve benzeri meslek gruplarında başarılı olan kişiler sosyal zekâsıyla ön plana çıkmaktadır.

Bu zeka alanı gelişimi ile geleceğin  öğretmen ,politikacı, psikologluk, yönetim ve organizasyon uzmanının temelini oluşturmak için; grup çalışmaları, akran öğretimi, çocukların eylem düzeyinde katılım gösterdikleri, düşünce ve duygularını ifade ettikleri, meraklarını giderecek araştırma ve gözlem yapma olanağı buldukları, yeni keşiflerde bulundukları, nesnelerle ve kişilerle etkileşim içinde bulunacakları etkinlikleri  tasarlarız.

Matematiksel Zekâ
Matematiksel zekâ, sayı ve sembolleri etkin kullanma, soyut kavramlar türetme ve mantık yürütebilme becerileriyle ilgilidir. Matematiksel zekâsı ön planda olan kişiler analitik düşünebilme konusunda iyidirler. Matematiksel zekâ kişinin neden-sonuç ilişkisi kurabilmesini ve sağlam sorgularla, sağlıklı sonuçlar elde etmesini sağlar. 

Bu zeka alanı gelişimi ile geleceğin ,matematikçi, mühendis, mimar, istatistikçi, ekonomist, bilim adamı, bilgisayar uzmanlarının temelini oluşturmak için İlişki kurma, eşleştirme, gruplama, örüntü oluşturma, sıralama, sayma, arttırma eksiltme, geometrik şekilleri (sembolleri) tanıma ve grafik hazırlama çalışmaları  yaparız. çocuklarımızla deneyler yaparken gerçek hayattaki bilim insanlarının izleyeceği yol gibi bir yol izlemelerini, bir problemi çözmek  gelişimlerine uygun mantıksal ve/veya matematiksel becerilerini kullanmalarını sağlayacak etkinlikler düzenleriz. 

Doğa Zekâsı

Doğayı büsbütün yorumlama becerisiyle ilgilidir. Doğasal zekâsı yüksek kişiler, doğayı ve doğadaki canlıları inceleyip çıkarımlar elde etme konusunda başarılıdırlar. 

Bu zeka alanı gelişimi ile geleceğin; Kimyacı ,Biyolog ,Zoolog ,Meteorolog ,Jeolog, arkeolog ve doktorların temelini oluşturmak için; çocukları bilimsel süreç becerilerini kullanarak ; dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerle çocuklarda çevre farkındalığı da sağlarız. okulumuzda orman okulu düzenleyerek haftanın bir günü İnciraltı Kent Ormanına giderek  çocukların temiz hava alıp bitkilerle ve hayvanlarla etkileşime geçebilecekleri etkinlikler tasarlarız.

OYUN TEMELLİ EGİTİM:
Oyun aracılığıyla öğrenme okul öncesi eğitiminin ayrılmaz parçasıdır. Çocuk oyun aracılığıyla öğrenir, kendini ve içinde yaşadığı dünyayı oyunla tanır ve kendini en iyi oyun sırasında ifade eder, düşünme becerilerini oyun içinde kazanır. 

Oyun, çocuğun işidir. Çocuğa kazandırılacak hedef davranışlarda kullanılan oyun temelli öğrenme yöntemi çocuğun eğlenerek öğrendiği ve aslında öğrendiğinin farkında olmadığı bir yöntemdir.  Oyun temelli öğrenmede öğrenme, oyun yoluyla olur.
 
Kullandığımız oyunlarda rekabetçi bir ortam oluşturmadan, çocukların zevk almalarını sağlayıp öğrenme için istekli olmaların hedefleriz.